โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  ตั้งอยู่เลขที่ 756 ถนนจอมพล  ตำบลในเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา


ปรัชญา  : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ


คำขวัญ : ส่งเสริมคุณธรรมนำวิชาการประสานสามัคคีกีฬาเป็นเลิศ


คติพจน์ : ความดีทำไว้ไม่สูญ


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและรักสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์